Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 04622146
OIB 92048588805
Naziv STARLING d.o.o.
Adresa sjedišta Ulica Crvenog Križa 21 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Ulica Crvenog Križa 21 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 3/2019
Datum upisa 02.01.2019
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/I-330-01/18-01/476 URBROJ: 526-05-01-01-01/3-18-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 18.12.2018
Telefon
Fax
E-mail prica.luka@gmail.com
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
124/2016PricaLuka04.07.2016
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr