Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 3601935
OIB 19833575345
Naziv ARTING d.o.o.
Adresa sjedišta Celestina Medovića 6 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Celestina Medovića 6 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 32/2009
Datum upisa 02.03.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa: UP/I-330-01/09-01/123;Ur.br:526-05-01-01/2-09-03
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 24.02.2009
Telefon 01/2304152
Fax 01/2304153
E-mail arting@arting.hr
Web www.arting.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
179/2017RibićDalibor11.09.2017
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr